• 24/7 online boeken
  • 7 dagen per week geopend
  • Gecerficeerde EMS trainers

Algemene voorwaarden van Studioprikkels te Nederland

Artikel I. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: * Studioprikkels
Opdrachtgever: * Klanten van Studioprikkels die door medewerker/ster van Studioprikkels behandeld/getraind worden.
Opdracht: * EMS/ spierstimulatie op afspraak.
Locatie: * Plaats waar behandeling op afspraak wordt uitgeoefend

Artikel II. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Studioprikkels en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). 
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. Studioprikkels biedt gelegenheid tot behandeling op de als zodanig opgegeven locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de locatie wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel III. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Studioprikkels alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de behandeling.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

1. Studioprikkels voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel V. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid strippenkaarten

1. Cliënt maakt een behandelafspraak met Studioprikkels op locatie, via telefoon of online op de website of via de app. Studioprikkels behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.3. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Studioprikkels hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de klant verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen afbericht geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

4. De geldigheidsduur van de prikkelkaarten gaat in vanaf datum van aanschaf tenzij anders afgesproken en wordt genoteerd bij klant en prikkelkaart. Prikkelkaart 12 keer; 6 maanden geldig
Prikkelkaart 25 keer; 12 maanden geldig
Prikkelkaart 50 keer; 24 maanden geldig
In deze geldigheidstermijn wordt een minimaal gebruik van 50% van het tegoed gerekend.

Artikel VI. Abonnementen

1. Abonnementen hebben een contracttermijn van 12 maanden en worden na 12 automatisch verlengd.
2. Abonnementen hebben na 12 maanden een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggingen dienen d.m.v. e-mail of schriftelijk te geschieden.
3. Gemiste bezoeken kunnen 4 weken voor en 4 weken na het gemiste bezoek of gemiste bezoeken worden ingehaald binnen een actief abonnement/ betalende maand. Na een actief abonnement of betalende maand vervalt dit recht.

Artikel VII. Prijzen

1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
2. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
3. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel VIII. Betaling

1. De cliënt betaalt via pin vooruit, in termijnen via automatische incasso of online aan Studioprikkels voor iedere strippenkaart of abonnement.
2. Strippenkaarten in termijnen en maandelijkse abonnementen worden betaalt via automatische incasso.
3. Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten.
4. Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden.
5. Bij ingebrekestelling van de verschuldigde betaling langer dan 2 weken is Studioprikkels gerechtigd de toegang te weigeren.

Artikel IX. Symbiont Tec Suit

De cliënt huurt voor de uitvoering van de EMS sessies bij Studioprikkels bij Symbiont een Symbiont Tec Suit voor een maandelijkse vergoeding van €22,90. Symbiont is verantwoordleijk voor het verstrekken van het Symbiont Tec Suit en de behandeling van ruilen of vervangen van dit Symbiont Tec Suit.

Artikel X. Aansprakelijkheid

Studioprikkels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Studioprikkels is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Studioprikkels is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Artikel XI. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de Studioprikkels vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan de Studioprikkels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliëntredelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studioprikkels neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Studioprikkels behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Studioprikkels zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel XII. Regels in Studioprikkels

1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Studioprikkels.
2. Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
3. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Studioprikkels toe. Bij constatering hiervan zal Studioprikkels de cliënt verzoeken Studioprikkels te verlaten. In dit geval is Studioprikkels wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.
4. Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Studioprikkels de cliënt hierop aanspreken.
5. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en Studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
6. Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Studioprikkels behoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
7. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de Studioprikkels de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in Studioprikkels aan komen kan Studioprikkels de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
8. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Studioprikkels op te volgen. Cliënten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel XIII. Verkochte producten

Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XIV. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Studioprikkels zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Studioprikkels, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Studioprikkels afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Studioprikkels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Studioprikkels niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Studioprikkels als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel XV. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Studioprikkels. Studioprikkels moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Studioprikkels de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.Indien Studioprikkels en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel XVI. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Studioprikkels en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Laatst aangepast ( 1 november 2023 )